096-654-6159 , 085-122-9921 ,087-800-3028
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา

พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๘๓ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จัดแสดงในเนื้อที่ มากกว่า ๑๐๐๐ ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๖ พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราหนึ่งในเทวะสถานที่ก่อตั้งขึ้นด้วยความศรัทธา และความปรารถนาอันแรงกล้า ของ คุณอานนท์ แก้วมโนรมย์ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แห่งน โดยเริ่มต้นจากความต้องการที่ให้สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมองค์เทพซึ่งมีนามต่างๆ โดยเฉพาะมหาพิฆเนศวร ซึ่งสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของ คุณอานนท์ เป็นผลจากความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจของ คุณอานนท์ จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ มีชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา” ซึ่งมาจากภาษาธิเบต แปลว่า “ศูนย์รวมพลังแห่งเทพทั้งหลายในเทวะภูมิ” จะมารวมกันอยู่ ณ ที่อันเป็นมงคลแห่งนี้ และยังได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูป เทวรูป จากประเทศต่างๆ เช่น ทิเบต เนปาล อินเดีย มาประดิษฐาน เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสกราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองและครอบครัว

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความชื่นชอบต่องานศิลปะ รูปเคารพพราหมณ์ฮินดูของคุณอานนท์ ซึ่งตามความเชื่อดังกล่าวได้กลมกลืนกับวิถีชีวิตคนไทยปัจจุบัน อันมีรากฐานมาจากการผสมผสานอิทธิพลความเชื่อของศาสนาต่างๆ เข้าด้วยกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล 

รูปเคารพศาสนาฮินดู ได้แพร่หลายเข้ามาในราชสำนักไทยและประชาชนตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี ดังปรากฏหลักฐานประติมากรรมหล่อโลหะรูปเทพเจ้าต่างๆ ตลอดมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในรัชกาลที่ ๖ ทรงเชี่ยวชาญวรรณคดีฮินดูเป็นอย่างยิ่ง พระราชพิธีสำคัญต่างๆ ก็จะมีพิธีพราหมณ์เข้ามาร่วมกับศาสนาพุทธอันเป็นศาสนาประจำชาติด้วยเกือบทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อในศาสนาฮินดูยุคปัจจุบันมิได้จำกัดเฉพาะในราชสำนักเท่านั้น ประชาชนทั่วไปก็ให้ความเคารพอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก การสร้างศาลา เทวาลัย รูปเคารพไว้ตามหน้าห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา เพื่อให้ช่วยปกป้องรักษา เอื้ออำนวยประโยชน์แก่ผู้บูชา ณ สถานที่นั้นๆ


รูปเคารพและงานประติมากรรมฮินดูที่แพร่หลายเป็นที่รู้จัก และให้ความเคารพนับถืออยู่ในสังคมไทยมีมาก แม้ไม่เท่าอินเดีย องค์เทพที่สำคัญมีครบทุกพระองค์ เช่น พระพรหมผู้สร้างและรังสรรค์ พระนารายณ์ วิษณุเทพ ผู้ปกป้องและคุ้มครอง พระศิวะมหาเทพผู้ทำลายล้าง พระตรีมูรติ พระนางสรัสวดี พระนางลักษมี พระนางปารวดี พระพิฆเนศวร เทพพาหนะต่างๆ พญาหงส์ พญาครุฑ ฯลฯ

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา โดยคุณอานนท์  แก้วมโนรมย์ ได้จัดแสดงงานประติมากรรม ปั้น-หล่อ แบบไทยประเพณีวิจิตรศิลป์เรื่องพุทธประวัติ องค์เทพ เทวดา บุคคลสำคัญในวรรณคดี ศิลปะรูปเคารพของอินเดียใหม่ผสมผสานกับงานศิลปะไทย โดยใช้โลหะและวัสดุหลากหลาย โดยมีศิลปินเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน และได้รวบรวมผลงานจากศิลปินที่มีฝีมือเป็นเลิศ

ทางพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา เปิดให้สักการะและเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ของทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น